Số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

0971 66 66 28

Liên kết mạng xã hội:
  Ngành kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán
Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Kết hợp chặt chẽ, cụ thể giữa việc trang bị kiến thức thực tiễn và môi trường nghiệp vụ cụ thể trong toàn bộ chương trình cũng như trong từng học phần nhằm đào tạo cử nhân ngành Kế toán trình độ đại học có năng lực chuyên môn vững vàng về kế toán, thuế, có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu nhân lực thực tiễn nghề kế toán. Trong đó, lấy môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý về kế toán, kiểm toán, các chính sách thuế, hệ thống chuẩn mực kế toán, thực tiễn nghiệp vụ là môi trường đào tạo chủ yếu, cụ thể hóa 3 mục tiêu “ biết, hiểu và làm tốt” các công việc kế toán, kiểm soát nội bộ trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.

Các ngành học


Copyright © BĐS HỢP PHÁT 2018. All Right Reserved. Design by Bivaco
Tìm chúng tôi
0971 66 66 28